Slovníček pojmů

Ablace
Chirurgické odstranění prsu

Adjuvantní léčba
Zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu

Alopecie
Ztráta vlasů

Analýza
Rozbor

Anamnéza
Podrobný popis zdravotního stavu pacienta od narození, včetně nemocí v rodině

Anémie
Chudokrevnost. V krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva – hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okysličení (anemický syndrom).

Anestezie
Znecitlivění

Antiestrogeny
Látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a váží se namísto něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.

Autoimunita
Porucha, při které některá ze složek imunitního systému reaguje na struktury vlastního organizmu, které tím poškozuje.

Axilární
Podpažní

Benigní
Nezhoubný útvar, neproniká do okolních tkání ani se nešíří do jiných částí těla

Bílé krvinky (leukocyty)
Jsou důležité při obranyschopnosti organismu

Biologická léčba
Léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Synonymy pro tuto léčbu jsou imunoterapie, bioterapie nebo léčba modulátory biologické odpovědi (BRMT).

Biopsie
Odběr malého kousku tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení nádorem

Buňka
Základní stavební součást všech živých organismů. Buňky se liší svým vzhledem a funkcí.

Core-cut biopsie
Jedna z metod biopsie, biopsie silnou jehlou. Vyžaduje místní umrtvení a trvá asi půl hodiny. Lékař jehlu do prsu zavede pomocí mechanismu s pružinkou, který se podobá pistoli. Při tomto typu biopsie lze odebrat kompaktní tkáň.

CT vyšetření
Computerová tomografie. Podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači.

CVC, port
Centrální venózní katetr, který připomíná kanylu. Je umístěn ve velké krevní žíle, obvykle na krku nebo pod klíční kostí.

Cysta
Dutina ohraničená pouzdrem, vyplněná tekutinou

Cytologie
Nauka o stavbě a funkci buněk. Typ buněk v nátěru pomáhá v diagnostice tumoru nebo prekancerozních změn.

Cytostatika
Léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.

Dávka záření
Množství záření určené pro konkrétního pacienta.

DCIS
Duktální karcinom in situ

Detekce
Zjišťování, odhalování

Diagnóza
Stanovení choroby a jejího rozsahu

Digitální mamograf
Přístroj, který je schopen daleko přesněji diagnostikovat novotvary, než klasické RTG přístroje

Drén
Prostředek (zpravidla plastová hadička) k odvádění sekretů z operační rány

Duktální
Vycházející z buněk mlékovodů

Duktální karcinom
Zhoubný nádor vycházející z buněk mlékovodů

Duktografie
Rentgenové vyšetření prsů u žen, které mají patologickou sekreci z mléčné žlázy

Edém
Otok

Eliminace
Odstranění, vyloučení

Emeze
Zvracení

Endoskop
Optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř

Enzymoterapie
Léčebné použití enzymů

Enzymy
Bílkovinné látky, které řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů.

Epitel, epitelová tkáň
Tkáň tvořená buňkami, které na sebe těsně naléhají, a minimem mezibuněčné hmoty.

Epitéza
Prsní náhrada (protéza). Nejčastěji silikonová náhrada prsu, která se vkládá do kapsičky speciálně k tomu uzpůsobené podprsenky.

Estrogeny
Ženské pohlavní hormony

Erytrocyty
Červené krvinky

Etiologie
Věda zabývající se příčinami nemocí

Excize
Chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru

Externí
Zevní, vnější

Frakce
Část, například jedno léčebné sezení v celém cyklu radioterapie

Fibrózní
Vazivový

Gama záření
Záření vytvořené rozpadem radioaktivních látek

Generický lék
Kopie originálního léku, s nímž má shodnou účinnou látku

Generická firma
Výrobce, který nemá vlastní vývoj a výzkum nových léčiv a vyrábí léčiva na základě licence nebo i bez licence po vypršení patentové ochrany originálního léčiva.

Genotyp
Kompletní genetická informace

Gestageny
Ženské pohlavní hormony

Grade
Stupeň

Grading
Mikroskopické určení stupně diferencovanosti (vyzrálosti) nádoru. Označuje se písmenem G. Jedná se o důležitý prognostický a prediktivní údaj.

Hematogenní
Vznikající z krve, resp. krevní cestou (např. hematogenní metastáza)

Hematologie
Nauka o krvi, krevních nemocech a jejich léčení

Hemoglobin
Je obsažen v červených krvinkách a přenáší kyslík

Histologie
Vyšetření tkáně pod mikroskopem

Hormonální terapie
Používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy

Hospic
Zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelné nebo těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči.

Hyperplazie
Zmnožení buněk

Hysterektomie
Chirurgické odstranění dělohy

Chemoterapie
Léčba pomocí protinádorových léků. Podává se ústy nebo nitrožilně.

Imunita (obranyschopnost)
Schopnost organizmu rozeznat choroboplodné zárodky a zneškodnit je. Někdy se imunita může obrátit i proti vlastnímu organismu.

Imunitní systém
Zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.

Imunohistochemie
Speciální vyšetření tkáně po odběru, které upřesňuje chování nádoru

Incidence
Četnost onemocnění. Uvádí se počet nově diagnostikovaných na 100 000 obyvatel ročně.

Incize
Naříznutí, chirurgické otevření kůže, chorobného ložiska

Infuze
Tekutina, podává se infuzí do žíly

Injektovat
Zavést do těla pomocí injekční jehly a stříkačky

Inovativní lék
Převratný, originální lék

In situ
Nádor, který postihuje výchozí orgán, nemá schopnost metastázovat. Počáteční stádium zhoubného bujení, které ještě netvoří metastázy.

Intravenózní podání
Podání do žíly

Invazivní
Zhoubný, schopný metastázovat

Kalcifikace
Zvápenatělá ložiska v tkáni, která mohou, ale nemusí být známkou zhoubného onemocnění

Karcinogeny (kancerogeny)
Látky, které mohou vyvolat rakovinu

Karcinom
Zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se do jiných orgánů těla krevním proudem nebo lymfatickými cestami.

Klimakterium
Přechod k menopauze

Klinické studie
Výzkumné, pečlivě dokumentované studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu. Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu rakoviny. Studie často probíhají současně na několika světových pracovištích za přesně stanovených podmínek.

Klinické zkoušky
Zkoušení nového léku na lidech, zprvu na zdravých dobrovolnících, později přímo na nemocných. Má velmi přísná pravidla.

Kurativní léčba
Léčba se záměrem dosáhnout úplného vyléčení

Kvadrantektomie
Chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu

Laktace
Kojení

Leukocyty
Bílé krvinky

Leukopenie
Úbytek bílých krvinek

Lobulární
Vycházející z buněk lalůčků

Lobulární karcinom
Zhoubný nádor vycházející z výstelky lalůčků v prsu

Lokální léčba
Ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň

Lymfa
Světle žlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti

Lymfatická drenáž
Způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání a otoku

Lymfatické uzliny
Malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.

Lymfatický systém
Tkáně a orgány, které vytváří a přechovávají buňky, které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu

Lymfedém
Otok vzniklý městnáním lymfatického systému

Lymfogenní metastáza
Metastáza, která se rozšířila mízní cestou

Lymfom
Každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné

Maligní
Zhoubný

Mamma
Prs

Mammární
Prsní

Mammograf
Přístroj na vyšetření prsu

Mammografie
Rentgenologické vyšetření prsu, zobrazující prsní žlázu. Je to zatím jediná metoda schopná odhalit nádor v době, kdy ještě není hmatný a neprojevuje se žádnými klinickými příznaky.

Mammogram
Snímek z mammografu

Mammotom
Přístroj pro vakuovou biopsii

Mastektomie
Chirurgické odstranění prsu

Mastopatie
Nezhoubná choroba mléčné žlázy

Menarche
První menstruace

Menopauza
Vyhasínání menstruačního cyklu, klimakterium, přechod

Metabolismus
Látková přeměna. Soubor všech enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Metastáza
Dceřinné ložisko zhoubného nádoru, které vzniká šířením nádorových buněk přímým prorůstáním, krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.

Mikrokalcifikace
Drobné vápenaté usazeniny, které jsou patrné na mammografickém snímku. Jsou projevem změny chování buněk žlázy, mohou ukazovat na počínající nádor.

Morbidita
Nemocnost (poměr počtu nemocných jedinců vůči počtu všech obyvatel)

Mortalita
Úmrtnost (počet úmrtí na určitou diagnózu na 100 000 obyvatel ročně)

MR, magnetická rezonance
Vyšetřovací metoda na přesné zobrazení orgánů a tkání, rozlišuje jednotlivé druhy tkáně podle jejich reakce na silné magnetické pole. Výsledně se zobrazí trojrozměrný obraz.

Mutace
Změna genetické informace

Nauzea
Nepříjemný pocit před zvracením (nucení na zvracení)

Nežádoucí účinky
Problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.

Neutropenie
Nedostatek určité skupiny bílých krvinek (neutrofilů) může vzniknout jako komplikace onkologické léčby – chemoterapie.

Onkogen
Gen, který způsobí nebo usnadní vznik nádoru

Onkolog
Lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny

Onkologie
Medicínský obor, který se zabývá léčbou rakoviny

Originální lék
Léčivo vyvinuté výrobcem včetně účinné látky. Po určitou dobu od objevení účinné látky je patentově chráněné.

Ovarektomie
Chirurgické odstranění vaječníku

Palpace
Pohmat, pohmatové vyšetření

Paliativní léčba
Celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Patolog
Lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocí mikroskopu

Patologický
Chorobný

Perorální podání
Podání ústy

Per rectum
Konečníkem

PET
Pozitronová emisní tomografie.  Diagnostická zobrazovací metoda.

Placebo
Vypadá jako studovaný lék (tzn. ověřovaný studií), ale neobsahuje účinnou složku. Dává se kontrolní skupině osob při zkouškách nových léků.

Predikce
Předpověď, odhad

Predispozice
Vrozená nebo získaná, sklon nebo náchylnost k chorobám

Prevence
Předcházení nemocí

Prekanceróza
Stav, který často vede ke vzniku nádoru

Preklinické zkoušky
Ověřování účinků nových léků v laboratořích, zatím bez testování na lidech

Prevalence
Demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel

Progesteron
Ženský pohlavní hormon

Prognóza
Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení

Proliferace
Růst a dělení buněk

Protokol
Detailní plán léčby pacienta

Psychosomatický
Vztah mezi duševním a fyzickým stavem

Punkce
Získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky (nebo zkumavky)

Radiofarmaka
Léčiva, která obsahují radionuklidy. Používají se při některých zobrazovacích metodách (PET, scintigrafie) nebo v terapii.

Radioterapie
Léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky

Recidiva, relaps
Znovuobjevení se nemoci a příznaků choroby tam, kde už byla provedena léčba

Rekonstrukce prsu
Vymodelování prsu po jeho kompletním nebo částečném odstranění

Remise
Vymizení příznaků choroby, ústup. Může být dočasná nebo trvalá.

Rezistence
Pojmenování pro hmatnou bulku

Rizikový faktor
Zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny

Samovyšetření prsů
Preventivní metoda. Hraje důležitou roli v časné diagnostice.

Scintigrafie
Diagnostická metoda používaná v nukleární medicíně, založená na zorazení lidských orgánů, např. kostí, pomocí radioaktivních látek.

Sentinelová uzlina
První uzlina, přes kterou protéká lymfa z prsu

Skelet
Kostra

Staging
Určení stadia nádoru

Sterilita
Neplodnost

Stomatitida
Zánět sliznice dutiny ústní

Sonograf
Přístroj na zobrazení orgánů pomocí ultrazvuku

Sonografie, ultrasonografie
Ultrazvukové vyšetření

Systémová léčba
Léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu

Terapie
Léčba

Terminální stadium nemoci
Stadium nemoci, které již nelze vyléčit

Trombocyty
Krevní destičky

Trombocytopenie
Snížené množství trombocytů (krevních destiček)

Tumor
Nádor

Typing
Určení typu nádoru

Ultrazvukové vyšetření
Provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů.

USG, ultrasonografie
Vyšetření ultrazvukem, sonografie, sono

Vakuová biopsie
Vysoce spolehlivá metoda, při které se do odběrové jehly nasává vzorek podtlakem. Její přednost v porovnání s jinými technikami spočívá v tom, že lze z jednoho vpichu odebrat větší počet vysoce kvalitních vzorků. Vyšetření se provádí ambulantně v místní anestezii a odběr tkáně speciální jehlou je řízen obvykle pomocí ultrazvukové sondy.

Zhoubný nádor
Tkáňový růst bez ohledu na potřeby vlastního organismu. Může pronikat do okolních struktur a šířit se do těla krví nebo lymfatickými (mízními) cestami.

 

 

Nenašli jste termín, který vás zajímá? Napište nám na info@mammahelp.cz.

Back to Top