Dědičný syndrom nádorů prsu a/nebo ovaria

Geny BRCA1 a BRCA2, AD dědičnost

Asi 80% případů s dědičnou dispozicí k nádorům prsu nebo ovaria je způsobeno zárodečnou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2. Přibližně ve 20% se nezjistí genová příčina a je možné, že se jedná o mutaci v jiném známém genu (v asi 1% se může jednat o gen TP53, asi 3-4x riziko u genu CHEK2) nebo o mutaci v genu dosud neznámém.

Existují rodiny, kde se vyskytují pouze nádory prsu, rodiny pouze s nádory vaječníků a rodiny s kombinací obou nádorů. Pacientky s nádorovou duplicitou karcinomu prsu a ovaria jsou ve většině případů nosičkami zárodečné mutace v genu BRCA1.

Celoživotní rizika onemocnění pro nosiče mutace:

BRCA1

 • 85 % pro nádor prsu
 • 60 % pro nádor vaječníků.
 • 4x zvýšené pro nádor kolorekta
 • 3x vyšší pro nádor prostaty

BRCA2

 • 85 % pro nádor prsu
 • 20 % pro nádor vaječníků.
 • 4x zvýšené pro nádor kolorekta
 • 2,5x vyšší pro nádor prostaty
 • 5x vyšší pro nádor žlučníku a žlučových cest
 • 3,5x pro nádor slinivky
 • 2,5x pro nádor žaludku
 • 2,5x pro maligní melanom
 • 6% riziko pro nádor prsu u muže

Vzhledem k těmto rizikům je nutné u přenašečů mutace začít s cíleným screeningem v časném věku.

Indikace k testování

Všechny ženy s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou s nádorem prsu nebo ovaria je vhodné odeslat ke genetické konzultaci do jakéhokoliv centra lékařské genetiky (jak státního tak soukromého) s doporučením na genetické vyšetření. Zde může lékařský genetik dle rozboru všech dat osobní anamnézy a minimálně třígeneračního rodokmenu indikovat kompletní testování genů BRCA1/2 genů. Na závěr vyšetření dostane žena klinicko-genetickou zprávu, která je předána s konzultací jak pozitivních tak negativních výsledků, s návrhem další preventivní péče.

Sporadický výskyt karcinomu prsu nebo vaječníku

(pro ženu/muže s nádorovým onemocněním bez pozitivní rodinné anamnézy)

 

 • Všechny epitelové karcinomy vaječníků, vejcovodů a primární peritoneální karcinom bez ohledu na věk diagnózy
 • Dva samostatné primární karcinomy prsu, první do 50 let nebo oba do 60 let – bilaterální nebo ipsilaterální, synchronní nebo metachronní
 • Jednostranný karcinom prsu u ženy do 45 let a do 50 let, pokud není vůbec známá rodinná anamnéza
 • pacientka s karcinomem prsu a pankreatu v jakémkoliv věku
 • muž s karcinomem prsu v jakémkoliv věku
 • jednostranný triple negativní nebo medulární karcinom prsu u pacientky do 60 let

(bez pozitivní rodinné anamnézy)

 

Familiární výskyt

(pro ženu/muže s nebo bez nádorového onemocnění a s pozitivní rodinnou anamnézou)

 • Rodinná anamnéza s karcinomy ovarií /vejcovodů/peritonea je vždy indikace k testování
 • alespoň tři příbuzní s karcinomem prsu v jakémkoliv věku
 • Dva příbuzní:

– 2 příbuzné ženy s karcinomem prsu, alespoň jedna pod 50 let, nebo obě do 60 let

 • pacientka s karcinomem prsu do 50 let s přímým příbuzným s nádorem spojeným s HBOC (Hereditary Brest and Ovarian Cancer) – především slinivka, prostata, žlučník, žlučové cesty, žaludek, kolorektum, melanom

 

 

Jak poradenství, tak kompletní testy indikované lékařským genetikem jsou hrazeny pojišťovnou.

 

Testování je indikováno u zletilých osob lékařským genetikem po genetickém poradenství a podepsání informovaného souhlasu.

Prevence

Zásady sekundární prevence:

 • samovyšetřování prsou každý měsíc po skončení menstruace od 20 let
 • kontroly prsou lékařem každoročně od 20 let
 • kontroly prsou ultrazvukem ročně od 20, od 25 let po půl roce, magnetická resonance prsů po roce od 25 let, od 35 let kontroly prsou mamograficky každoročně
 • gynekologické kontroly včetně vaginálního ultrazvuku a markeru CA125 od 20 do 30 let každoročně, později každého půl roku
 • další vhodná vyšetření – vyšetření okultního krvácení ve stolici od 40 let každoročně, koloskopie, gastroskopie od 45 let po 3 letech, UZ břišních orgánů, kožní kontroly, kontroly prsou u mužů a kontroly prostaty (od 45 let) každoročně
 • Je vhodné doplnění nádorových markerů CA125, CEA,CA15.3 každoročně

 

Mezi primární prevenci je nutno počítat preventivní chirurgické zákroky.

U žen s výraznou motivací je možné, aby byla provedena preventivní profylaktická mastektomie s rekonstrukcí a preventivní adnexektomie.

Preventivní mastektomie vyžaduje provedení ve specializovaném centru s maximální snahou o odstranění celé prsní žlázy. Podrobné histologické vyšetření obou prsních žláz je nutností. Riziko onemocnění nádorem prsu se odhaduje po zákroku na 1-5 %. Po rekonstrukci je nutné další klinické sledování prsou a uzlin ultrazvukem.

Preventivní adnexektomie je zákrok, který může snížit riziko onemocnění nádorem vaječníků na 1-5 %. V ojedinělých případech může i po ovarektomii dojít k bujení z peritoneálních buněk. Odstranění ovarií je indikováno kolem 35-40 roku věku nejenom v rodinách s výskytem dědičné formy nádorů vaječníků, ale i v rodinách s výskytem nádorů prsu. Odstranění ovarií může permanentně snížit i riziko nádorů prsu.

Vliv podávání antikoncepce v této rizikové skupině je stále studován. Hormonální antikoncepce by mohla snížit riziko nádoru ovaria u disponovaných žen do té doby, než je možné provést jejich chirurgické odstranění, tj. do asi 40. roku věku.

Podáváním některých léků je možné snížit riziko onemocnění nádorem prsu. Tamoxifen může být podáván v prevenci nádorů prsu ženám s mutací v genu BRCA2, které mají většinou nádory prsu s pozitivními receptory. Větší procento nádorů prsu u nosiček BRCA1 mutace je ER, PR a Her2 negativní.

Informace o stránce

 • AutorMUDr. Lenka Foretová , Ph.D.(Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno)
 • Recenzent MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.(Masarykův onkologický ústav Brno, předseda ČOS ČLS JEP)
 • Datum vytvoření: 1. 2. 2010/aktualizace indikačních kritérií dle doporučení SLG (Společnost lékařské genetiky a genomiky) za dne 21.10.2015

 

DOPORUČENÍ SLG (Společnost lékařské genetiky a genomiky)
PRO TESTOVÁNÍ GENŮ BRCA1/2, SCHVÁLENO VÝBOREM SLG (Společnost lékařské genetiky a genomiky) ČLS JEP Z. S. 21. 10. 2015 – HRAZENO ZE ZP

 

GHC genetics