Zápis z Valné hromady spolku Mamma HELP, z. s. v likvidaci

konané dne 30. 7. 2020 v sídle společnosti

Program

1. Úvod, volba mandátové komise, předsedajícího VH a zapisovatele. Schválení programu
2. Schválení mimořádné účetní závěrky k 30.6.2020, kdy Mamma HELP, z. s. ukončil činnost a následně vstoupil do likvidace

Valná hromada (dále jen „VH“) byla v souladu se stanovami spolku a pokyny likvidátora svolána statutárními zástupci MUDr. Václavem Pechou a Mgr. Janou Drexlerovou a likvidátorem Mgr. Viktorem Duškem. Pozvánka na VH s programem byla všem registrovaným členům spolku doručena v řádném termínu podle stanov. S mimořádnou účetní závěrkou bylo možné se seznámit v sídle spolku a v kanceláři likvidátora od 10.7.2020.

Ad 1) Úvod, volba mandátové komise, předsedajícího VH a zapisovatele. Schválení programu

VH zahájila místopředsedkyně výkonného výboru Mgr. Jana Drexlerová v 15:00 hod. a konstatovala, že z celkového počtu 653 registrovaných členů je ke dni konání VH přítomno 40 členů spolku. Dále má výkonný výbor k dispozici 344 delegovaných hlasů. VH je usnášeníschopná (nadpoloviční většinou 384 hlasů.)

Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení pp. Helena Tauberová, Emilie Hnátová a Zuzana Bláhová. Dále bylo schváleno, že předsedajícím VH je Mgr. Jana Drexlerová, místopředsedkyně výkonného výboru a statutární orgán Mamma HELP, z. s. v likvidaci, zapisovatelem Ing. Jana Doucková, členka výkonného výboru.

Hlasování:
pro 384 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Valná hromada schválila výborem předložený program:
Hlasování: pro 384 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Ad 2) Schválení mimořádné účetní závěrky k 30.6.2020, kdy Mamma HELP, z. s. ukončil činnost a následně vstoupil do likvidace

Členka výkonného výboru Ing. Jana Doucková okomentovala výsledky hospodaření spolku k 30.6.2020. Hospodaření odráží útlum činnosti spolku a přípravu na likvidaci spolku. Významnými položkami nákladů v celkové výši 16.241,- tis. Kč jsou platby za nájem, energie a služby spojené s provozem spolku 5.949,- tis. Kč, dále osobní výdaje tj. mzdy, zdravotní a soc. pojištění 4.749,- tis. Kč. V rezervním fondu je uloženo 5.305,- tis. Kč. Výnosy ve výši 16.241,- tis. Kč tvoří provozní dotace 1.098,- tis. Kč, dary 7.874,- tis. Kč a zúčtování fondů 6.710,- tis. Kč. Výsledkem hospodaření k 30. 6. 2020 je zisk/ztráta 0,- Kč.

Před hlasováním o Mimořádné účetní závěrce seznámila mandátová komise účastníky VH se svou zprávou – konstatovala, že zkontrolovala plné moci členek, které je zaslaly, shledala je platnými a zkontrolovala také podpisy zmocněnců. Ověřila také jmenný seznam přítomných účastníků. Polovina z celkového počtu registrovaných členek/členů spolku je 326,5. Minimální kvorum pro schválení dokumentu je tedy 327 hlasů.

Valná hromada schválila mimořádnou účetní závěrku k 30. 6. 2020
Hlasování: pro 384 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Zapsala dne 30.7.2020
Ing. Jana Doucková
členka výkonného výboru