Od února jsou pacienti, kteří podstupují ve FN Motol v rámci své onkologické léčby radioterapii, ozařovaní prostřednictvím moderního přístrojového vybavení

Nově instalované lineární urychlovače se vyznačují především zvýšenou geometrickou přesností, automatizací pohybů jednotlivých komponentů urychlovače, intuitivním ovládáním a vybavením přídavnými zobrazovacími systémy. Zejména díky přesnějšímu dodání dávek do nádorových ložisek je možné aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Tím se zkracuje i celková doba ozařování. Např. u onemocnění, která se dříve léčila cca 2-3 týdny, lze léčbu absolvovat během  3-5 návštěv.

Další velmi ceněnou výhodou moderních přístrojů je zavádění nových ozařovacích technik, jako je synchronizace průběhu ozařování s dýchacími pohyby pacienta – zavedení ozařování v hlubokém nádechu. „Tuto techniku používáme zejména u žen s karcinomem prsu, neboť se díky ní snižuje zatížení srdce. To bývá jedním z častých vedlejších účinků radioterapie tohoto druhu onkologického onemocnění. Léčba karcinomu prsu je v současnosti velmi úspěšná a použitím této technologie se kvalita života pacientek po ukončení léčby ještě zvyšuje,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Nové plánovací systémy umožňují také rekonstruovat pohyb nádorů při dýchání (4D zobrazení). Lékaři pak mohou lépe odhadnout pohyb nádoru a počítat s ním při plánování ozáření. To se využívá hlavně při léčbě nádorů plic.

Instalace moderních lineárních urychlovačů ve FN Motol umožnila zavést při ozařování speciální rotační techniku (VMAT – Volumetric Modulated Arc Therapy). Při ní se rameno urychlovače pohybuje (rotuje) kolem pacienta a zároveň se dynamicky mění pohyb lamel mnoholamelového kolimátoru (zaměřovače), rychlost rotace ramene a dávkový příkon. Tato technika zlepšuje rozložení dávky záření v těle pacienta, tzn., že se nádor daří lépe ozářit a zároveň dochází k rychlejšímu poklesu dávek záření v okolních zdravých tkáních. To je přínosné především v případě vysokých dávek, které mohou být zdrojem nežádoucích účinků léčby.

Výrazným benefitem je pro pacienty už zmíněné zkrácení doby záření. Pokud dříve jedno ozařování trvalo 10-20 minut, může být nyní provedeno v řádu jednotek minut. Zároveň dochází i k výraznému zpřesnění, a to díky tomu, že jsou přístroje vybavené systémy pro radioterapii řízenou obrazem (IGRT). V praxi to znamená, že pacientům je před každým ozářením prováděno CT vyšetření přímo na ozařovacím lůžku a kontroluje se a upravuje jeho poloha tak, aby se dosáhlo maximální přesnosti zacílení.

Díky moderním lineárním urychlovačům mohou dále lékaři průběžně přizpůsobovat ozařovací plány, a to v závislosti na změnách v těle nemocných v průběhu ozařování (adaptivní radioterapie). Tohoto trendu se využívá stále častěji, například při léčbě nádorů v oblasti krku. V neposlední řadě se tyto systémy vyznačují lepším zpracováním všech zobrazovacích metod (CT, magnetické rezonance, pozitronová emisní tomografie). Lékaři tak mají u konkrétních nemocných maximum informací pro přípravu nejlepšího možného ozařovacího plánu.

Instalace nových přístrojů a plánovacích systémů je zásadním krokem ke zvýšení kvality onkologické péče v Národním onkologickém centru FN Motol. „Je naším velkým přáním, aby nové vybavení co nejlépe sloužilo našim onkologickým pacientům a pomáhalo v jejich léčbě,“ řekl JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol. Díky novým urychlovačům umožňujícím provádět pokročilé ozařovací techniky se Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol řadí mezi špičkově vybavená radioterapeutická pracoviště v ČR.

 

Zdroj: www.mediprofi.cz