Valná hromada

Vážené členky, vážení členové Mamma HELP, z. s.

Nové informace k Valné hromadě

Díky rozvolnění vládou stanovených opatření k omezení pohybu osob v rámci nouzového stavu lze nyní umožnit účast na Valné hromadě již stovce registrovaných členek a členů spolku. Z těchto důvodů jsme přesunuli VH ze sídla spolku na Praze 3 Koněvova 150 do Velké posluchárny v areálu Státního zdravotního ústavu, budova č. 11 na adrese Šrobárova 49, Praha 10 (v sousedství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady). Začátek v 15.00 hodin zůstává v platnosti. Nadále také platí možnost delegování hlasů na členky/člena Výkonného výboru, či Kontrolní komise.

Poznámka: Pokud se rozhodnete přijet, bude rozumné předem zavolat a účast ohlásit – může se stát, že by povolená kvóta 100 osob byla překročena a do sálu už byste se nedostali.

Doplnění bodů č. 9 a 10.

Ad 9. Výkonný výbor navrhuje Valné hromadě, aby likvidátorem spolku Mamma HELP jmenovala pana Viktora Duška, advokáta právní kanceláře KPMG Legal, se sídlem Pobřežní 648/1a ,186 00 Praha 8.
Ad 10. Výkonný výbor navrhuje Valné hromadě, aby schválila převod likvidačního zůstatku na Nadaci DOBRÝ ANDĚL, Holečkova 3331/37, 150 00, Praha 5, IČO: 24161501.

Všichni máte možnost zúčastnit se v zastoupení, delegováním svých hlasů (viz plná moc).

MUDr. Václav Pecha, předseda výkonného výboru, Mgr. Jana Drexlerová, místopředsedkyně VV.

Oznámení o valné hromadě

Výkonný výbor Mamma HELP, z. s. oznamuje, že valná hromada Mamma HELP, z. s. Koněvova 150, 130 00 Praha 3, se koná ve čtvrtek 14. května 2020 od 15.00 hod v sídle zapsaného spolku Koněvova 150, 130 00 Praha 3 s tímto programem:

Program VH:

1.   úvodní slovo
2.    zpráva o činnosti spolku v roce 2019
3.    zpráva o hospodaření spolku v roce 2019
4.    zpráva Kontrolní komise
5.    plán činnosti spolku v roce 2020
6.    schválení výroční zprávy za rok 2019
7.    schválení auditora pro příští období
8.    zrušení spolku Mamma HELP s likvidací
9.    jmenování likvidátora
10.     určení právnické osoby, na kterou bude převeden likvidační zůstatek
11.     diskuse

Účast členů spolku na valné hromadě je nutná. Víme však, že členskou povinnost fyzické přítomnosti nemůžeme z vážných důvodů splnit.

Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a v souladu s vyhlášenými podmínkami nouzového stavu se valná hromada bude konat  formou videokonference zplnomocněných zástupců. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020.

Ve dnech, kdy je vydáváno toto oznámení o konání valné hromady, nouzový stav trvá a je nutno počítat s tím, že zákaz shromažďování většího počtu osob bude platit i v době konání valné hromady.

Prosíme proto členy spolku, aby delegovali své hlasy na členy Výkonného výboru, kteří je budou kontaktovat, a udělili jim plnou moc k zastupování na valné hromadě. Podle Stanov Mamma HELP účast na valné hromadě prostřednictvím zplnomocněného zástupce je možná. Jednomu zástupci může udělit plnou moc k zastupování na VH i více osob.

***

Vážení členové spolku Mamma HELP,

s lítostí vás musíme informovat o problémech, které brání pokračovat profesionálně a kvalitně v projektu Mamma HELP (dále jen „MH“). MH vstoupil do roku 2020 s vědomím, že při nedostatku pracovních sil a dalších zdrojů financí nemůže zajistit pokračování  činnosti spolku.

Velkým problémem je personální zajištění klíčových služeb MH. Terapeutky chybí ve všech MH centrech už několik posledních let a doplnění týmů díky nízké nezaměstnanosti byl již dlouhodobě problém. V některých centrech je trvalý podstav. Zajistit kvalitní služby stojí stávající pracovníky mnoho sil. Následkem bývá vyhoření, stížnosti na přetížení a fluktuace nových pracovníků. Dlouhodobým pracovníkům ubývají síly díky věku a zdravotnímu stavu.

Dalším problémem bude brzký nedostatek financí. V roce 2019 díky 20. výročí měl MH výjimečné příjmy, které se ale nebudou opakovat. Problém ještě prohloubilo březnové vládní vyhlášení nouzového stavu v ČR v souvislosti s koronavirem.  Spolek musel uzavřít centra, zrušit poradenskou činnost, odpolední programy a také edukační činnost a plánované rekondiční pobyty. Ve velmi omezeném provozu zůstala jen telefonní Avon linka za zdravá prsa, a virtuální lékařská a sociální poradna. Ekonomická krize zmařila naději na získávání nových individuálních dárců, kteří jsou hlavním zdrojem financování činnosti spolku. S prodlužováním nouzového stavu je zřejmé, že budou silně omezeny i dotace od státní správy a samospráv. Ubude fyzických i firemních dárců. Je jisté, že i ostatní neziskovky budou bojovat o přežití a o zbylé dárce.

Spolku MH po dvaceti letech úspěšné činnosti hrozí v roce 2020 platební neschopnost a zadlužení spolku a s tím spojená ztráta pracně budovaného dobrého jména.

Z výše uvedených důvodů Výkonný výbor po důkladném zvážení navrhuje valné hromadě  ukončit činnost spolku zrušením spolku s likvidací dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výkonný výbor  Mamma HELP z.s.